Virkning & indhold

For at fjerne lugten skal sveden ud af tøjet så bakterierne ikke kan leve.

Ingen vaskeenzymer eller sæber kan fjerne bakterier ved de lave vasketemperature kunststof  kræver  –  vil du bakterierne til livs, skal midlet virke ved 30⁰C vask. C30 Tabs er lavet til præcist det formål – at fjerne grobunden for bakterier og  give dig komforten tilbage i dit tøj ved 30⁰C vask. (virker iøvrigt også ved endnu lavere temperatur).

Fjerner du ikke grundlaget for bakterievækst fra dit tøj, vil de eksisterende bakterier begynde at lugte med det samme du tager tøjet på efter vask. Hvis bakterierne ikke trives, udskiller de heller ikke lugt – og du vil have lugtfrit tøj på, indtil næste vask

Sådan virker C30 Sport Hygiene Tabs

Ved at anvende C30 Sport Hygiene Tabs i din vask laver du aktiv ilt i dit vaskevand, så der ikke dannes basis for at bakterier kan nedbryde sveden og give dårlig lugt. At iltindholdet bliver aktivt fjerner svedresterne og bevirker at der ikke er grobund for bakterier, svamp og jordslåethed. Dit vasketøj bliver således frisk efter vask. C30 Sport Hygiene Tabs efterlader ikke kemiske stoffer eller parfume i tøjet efter skylning.

C30 tabs Indholder:

De aktive ingredienser i C30 tabs er følgende:

  • kaliummonopersulfat
  • maleinsyre
  • sulfaminsyre
  • natriumdodecylsulfat.

FARE

Farlig ved indtagelse.

Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Opbevares utilgængeligt for børn.

 Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse.

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring til en GIFTINFORMATION/læge i tilfælde af ubehag.

VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand.

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Indhold/beholder bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler